Kontakt

Angela Bonitz

Brennstoffhandel Karl Bonitz
Annaberger Straße 481

09125 Chemnitz

Telefon: 0371 / 51 61 61
Telefax: 0371 / 51 89 99